GOKBierzwnik.pl

Gminny Ośrodek Kultury Bierzwnik

Szukasz strony Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku?

Poniżej znajdziesz oficjalną stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku. Nasz serwis jest jedynie portalem informacyjnym o wszelkich aktualnościach ukazujących się w GOK.

Gminny Ośrodek Kultury – czym jest?

Gminny Ośrodek Kultury stanowi instytucję samorządową, której głównym celem i zadaniem jest upowszechnienie sztuki, kultury, wiedzy oraz rekreacji. Najczęściej działalność GOK służy lokalnej społeczności i ma za zadanie rozwijać zainteresowania mieszańców pobliskich miejscowość. Można w nich spotkać również wiele nawiązań do ważnych wydarzeń historycznych, które odbyły się w danej okolicy.

GOK Bierzwnik

Cele Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Jego podstawowe zadania to edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ich aktywny udział w różnego rodzaju zespołach i kółkach zainteresowań. GOK przekazuje i udostępnia także wiedzę o sztuce, uczy jej właściwego odbioru. Ośrodek inspiruje i rozwija zainteresowania uczestników, tworząc grupy artystyczne, promując twórczość artystyczną, ludową czy folklorystyczną. Sprawuje pieczę i promuje twórców kultury z terenu całej gminy. Jednym z zadań jest także rozpoznawanie i zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców. GOK organizuje szereg konkursów w różnych dziedzinach sztuki, organizuje kulturalne rozrywki. Promuje czytanie, udostępniając książki, czasopisma, prowadzi działalność informacyjną i oświatowo- wychowawczą. Sprawuje także nadzór nad bibliotekami.

Zakres działań

GOK może realizować w pełnym zakresie imprezy zlecone, okolicznościowe, rodzinne czy obrzędowe. Mają prawo prowadzenia własnej działalności gospodarczej, środki pozyskane przekazywane są na realizacje celów statutowych oraz pokrywanie bieżących kosztów działalności. Z tych środków pokrywane są opłaty za wynajem pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe, na prowadzenie działalności wydawniczej. Ponadto w zakresie działalności gospodarczej organizowane są spektakle, koncerty, wystawy, odczyty. Prowadzi się także naukę języków obcych, doskonalenia zawodowe. Przekwalifikowywanie osób dorosłych w różnych zawodach prowadzone w formie kursów, szkoleń, seminariów, zajęć warsztatowych. Jednak co ważne, należy zaznaczyć, że działalność gospodarcza, o której mowa nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Sponsorzy

Sklep LEDstyl

GOK Bierzwnik – aktualności